فعاليتهاي آموزشي

فعاليتهاي آموزشي

 

اين مركز فعاليت های آموزشی خود را  با هدف گسترش وتوسعه مديريت حرفه‌اي و علمي و ساير تخصصهاي كاري براي سازمانها ، شركتهاي توليدي ، خدماتي و عمرانی ، نهادها و كليه اشخاص حقوقي ارايه نموده و اقدام به برنامه‌‌ريزي در زمينه تشكيل دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي با موضوعات روز مديريت و تخصصهاي گوناگون بر اساس نيازهاي مطروحه در محل مركز يا مجموعه متقاضي می نمايد.

عمده محورهای آموزشی که اين مرکز اجرا نموده است.