فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي

فعاليتهاي پژوهشي  و مطالعاتي

 

 

اين مجموعه با بهره گيری از کادر کارشناسی خود که از استادان محترم دانشگاه و مديران مجرب صنعتي و اقتصادی تشکيل شده اند، آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات تحقيقاتی ومشاوره ای اعلام  می دارد.

عمده محورهاي تحقيقاتي و طرحهاي پژوهشي كه اين مركز اجرا نموده و در دست اجرا دارد در زمينه‌هاي زير مي باشد: