خط مشي

خط مشي

 

خط مشي اساسي اين مركز بر  توسعه و آموزش مدیریت علمی و کارآمد و انجام تحقیقات و مشاوره در زمینه علوم مدیریت و مهندسي بنا نهاده شده است.