طراحی سیستم پرداخت بر اساس بهره وری در روزنامه همشهری

استفاده از ضایعات کاغذ جهت تولید کارتن به منظور افزایش بهره‌وری

طراحی الگوئی برای توسعه مرزهای بهره وری مدیران

طراحی و تدوین شاخصهای کیفی در اندازه گیری بهره وری به منظور لحاظ کردن خروجی های غیر قابل لمس

تعیین شاخصهای بهره وری و اندازه گیری آنها در پردازش اطلاعات در مرکز آمار ایران

طرح بررسی راهکارهای ارتقا بهره وری در تحقق چشم انداز 20 ساله

طرح مشترک بانک جهانی و سازمان جهاد کشاورزی در تدوین فرایند مدیریت منابع طبیعی و آب خیزداری حوزه سد ا